|

Ακτινίδιο – Ολοκληρωμένη Θρέψη από την COMPO HELLAS

Η ακτινιδιά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη πηλο-αμμώδη με καλή υδατοχωρητικότητα και στράγγιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόπλυσης των αλάτων, στη συγκέντρωση των οποίων είναι ευαίσθητη -ιδιαίτερα σε νάτριο- και να μην προσβάλεται από φυτόφθορα. Προτιμά εδάφη ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα (pH: 6-7). Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο γεγονός που δικαιολογεί την επιφανειακή ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Εξ’ αιτίας αυτού κι ακόμη επειδή παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη του φυλλώματος χρειάζεται συχνά ποτίσματα. Εκτιμάται ότι από τις αρχές Μαίου ως το τέλος Σεπτεμβρίου η ακτινιδιά χρειάζεται περίπου 1000m² νερού με την εξής κατανομή: Μάϊος:100, Ιούνιος:200, Ιούλιος:250, Αύγουστος:250, Σεπτέμβριος:200. Η συχνότητα των αρδεύσεων από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από των υπόλοιπων μηνών. Η ακτινιδιά είναι ευαίσθητη και στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.

Θρέψη – Λίπανση
 Είναι διαπιστωμένο ότι άνω του 65% του συνόλου σχεδόν των θρεπτικών στοιχείων,
συσσωρεύονται στις κληματίδες, στα φύλλα και στους καρπούς το χρονικό διάστημα των 10 πρώτων εβδομάδων από την ανάπτυξη των οφθαλμών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργείται ένα καλό επίπεδο γονιμότητας μέσω της λίπανσης από νωρίς (από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης των πρέμνων) που να καλύπτει αυτή την περίοδο. Κατά τη λίπανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής (1,5-4 tn/στρ.), η ηλικία κ.α. Η βασική λίπανση μπορεί να γίνει από το φθινόπωρο (όταν γίνεται μόνο φωσφοροκαλιούχος λίπανση) έως ένα περίπου μήνα πριν την έκπτυξη των φύλλων. Άζωτο εφαρμόζεται και μετά την άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου. Η ποσότητα του αζώτου που πέφτει σε αυτές αφορά το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας. Η τροφοπενία σιδήρου είναι η πιό συνηθισμένη στην ακτινιδιά και παρατηρείται σε εδάφη με αλκαλικό pH(>7,4). Συχνές είναι και οι ελλείψεις καλίου, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής η αναγκαιότητα του μαγνησίου. Η ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη στο βόριο – τοξικότητα- ακόμη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη.

Κοκκώδες λίπασμα που συνδυάζει την τεχνολογία του σταθεροποιημένου αμμωνιακού αζώτου με την τεχνολογία των περικαλυμμένων λιπασμάτων. Κορυφαία, χωρίς απώλειες απόδοση, με μεγάλη διάρκεια παροχής όλων των θρεπτικών στοιχείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα βασικής εφαρμογής, με έως και 20% μειωμένη δοσολογία, σε σχέση με τα αντίστοιχου τύπου ισόρροπα λιπάσματα. Ιδανικό επίσης και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η πρακτική της μετασυλλεκτικής θρέψης. Με αυτή τη μέθοδο οι συνολικές μονάδες χωρίζονται χρονικά και ποσοτικά ώστε να γίνεται και μία λιπαντική εφαρμογή μετά την συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων, σε μία γενική δοσολογία 15-20 κιλά ανά στρέμμα. Οι υπόλοιπες μονάδες παρέχονται σε 1-3 (ανάλογα την τοπική πρακτική) εφαρμογές κατά την περίοδο άνοιξης – καλοκαίρι.

 

Διαβάστε περισσότερα…
 

Δείτε επίσης…