|

Ελληνικά Σιτηρά – Ολοκληρωμένη Θρέψη

Το αποτέλεσμα της δράσης του αζώτου επί των στρεμματικών αποδόσεων δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα που θα χορηγηθεί (10-14 kg/στρ. αζώτου) αλλά και από την τεχνική χορήγησης (σχέση φθινοπωρινού προς εαρινό άζωτο), δηλαδή από την επάρκεια αζώτου μέχρι αργά, αφού το σιτάρι εξακολουθεί να προσλαμβάνει άζωτο μέχρι την ωρίμανση.

Θρέψη – Λίπανση
Μεταξύ της 100ης και της 115ης ημέρας από τη σπορά είναι για το σιτάρι η περίοδος εντατικής πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων Ν, P, K. Για σιτάρι που σπάρθηκε τέλος Νοεμβρίου, η περίοδος αυτή περιλαμβάνεται μεταξύ 20 Μαρτίου και 5 Μαίου. Για την πραγματοποίηση μιας παραγωγής 580 kg/ στρ. σκληρού σιταριού είναι αναγκαίες: 14,5 μονάδες αζώτου, 3,5 μονάδες φωσφόρου και 13 μονάδες καλίου. Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του καλίου συγκεντρώνεται στο άχυρο δεν παρατηρείται μείωση της καλιογονιμότητας, όταν αυτό δεν απομακρύνεται από το χωράφι.

Οι ισχυρές αζωτολιπάνσεις το Φθινόπωρο με κοινά λιπάσματα υποβοηθούν την υπερβολική βλάστηση καθώς και την ανάπτυξη των ζιζανίων. Έτσι προκαλούνται απώλειες θρεπτικών στοιχείων και νερού από νωρίς, ενώ οι απώλειες αζώτου από έκπλυση αυξάνουν. Επίσης υψηλά επίπεδα αζωτολίπανσης στο αδέλφωμα (πρώιμη επιφανειακή λίπανση) είναι καλό να εφαρμόζονται μόνο σε χωράφια με μικρούς πληθυσμούς κάτω από 250 φυτά/m2 για να ενισχυθεί το αδέλφωμα. Φυσικά πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές αφού οδηγούν σε αυξημένη ευπάθεια του σιταριού στις ασθένειες και σε πλαγιάσματα.

Η επάρκεια αζώτου στο καλάμωμα σημαίνει

 • αυξημένο αριθμό επιζώντων αδελφιών
 • περισσότερα και μεγαλύτερα στάχυα ανά στρέμμα
 • περισσότεροι και μεγαλύτεροι κόκκοι ανά στάχυ

Η επάρκεια αζώτου στο ξεστάχυασμα αυξάνει:

 • το χρόνο δράσης των φύλλων
 • την περιεκτικότητα σε πρωτείνες καλής ποιότητας


H COMPO προτείνει:
Πρόταση
Προιόν
Βασική Λίπανση Kg/στρ.
Επιφανειακή ή Υδρολίπανση Kg/στρ.
Α
NovaTec N-Max 24-5-5 + 2MgO +B,Fe,Zn
20-40
ή NovaTec NP 24-10
20-40
NovaTec Solub 40-0-0
20-30
Είναι δυνατή – σε περιοχές μειωμένων βροχοπτώσεων, σε όψιμη σπορά – η εφάπαξ εξασφάλιση των θρεπτικών αναγκών της καλλιέργειας με την λίπανση κατά τη σπορά.

Λιπάσματα με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο για άριστη αξιοποίηση του αζώτου. Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής. Μειωμένες απώλειες από έκπλυση. Υψηλές και ποιοτικά βελτιωμένες αποδόσεις.

Στην καλλιέργεια του σιταριού η χρήση των κοινών αζωτούχων λιπασμάτων δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του σε άζωτο που συνεχίζουν έως την ωρίμανση, ούτε να προφυλάξει την καλλιέργεια από τα ζιζάνια, τις απώλειες νερού και θρεπτικών στοιχείων, το πλάγιασμα, τις ασθένειες και να της δώσει τα εφόδια για υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.

Πλάϊ στο μακράς διάρκειας σταθεροποιημένο άζωτο, το κλάσμα του νιτρικού αζώτου που περιέχεται στη σύνθεση των λιπασμάτων ΝovaTec, για τις πλέον άμεσες ανάγκες των φυτών και το ικανό ποσοστό φωσφόρου, καθιστούν τα λιπάσματα αυτά εργαλεία πρώτης προτεραιότητας για την σιτοκαλλιέργεια. Επιπλέον το θείο που περιέχουν, εξασφαλίζει μια αυξημένη διαθεσιμότητα του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων του εδάφους καθώς και την πληρέστερη αξιοποίηση του αζώτου.

Τα “Έξυπνα” υδατοδιαλυτά λιπάσματα. Ιδανικά για υδρολίπανση και χρήση σε κάθε καλλιέργεια, χαρακτηρίζονται από την παρεμποδιστική δράση στο χρόνο νιτροποίησης του αμμωνιακού αζώτου. Εξελιγμένη διαχείριση αζώτου που συνδέει την έρευνα και τεχνολογία με τις σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος, του χρήστη, του τελικού προϊόντος και του καταναλωτή.

 • Σταδιακή τροφοδοσία και μέγιστη αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.
 • Απόλυτος λιπαντικός έλεγχος χωρίς εξάρσεις αγωγιμότητας.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του εδαφικού φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων*.
 • Ελεγχόμενη και ισόρροπη ανάπτυξη των φυτών.
 • Αυξημένη διάρκεια δράσης του αζώτου-λιγότερες λιπάνσεις.
 • Παραγωγές αυξημένες και ποιοτικά βελτιωμένες.
 • Μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής (εργατικά – λιπάσματα).