|

Επένδυση στην καλλιέργεια βάμβακος σημαίνει πλήρες πρόγραμμα λίπανσης

του Θεόδωρου Χρυσοχόου, Γεωπόνου – Υπεύθυνου Πωλήσεων COMPO EXPERT Ελλάς

Το βαμβάκι χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου (P2O5) και καλίου (Κ2Ο)
ενώ και το μαγνήσιο (MgO) είναι σημαντικό για την καλλιέργεια. Επίσης χρειάζεται και αντιδρά θετικά σε διαφυλλικές εφαρμογές ιχνοστοιχείων όπως το βόριο και ο ψευδάργυρος. Οποιαδήποτε έλλειψη θρεπτικού στοιχείου θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων, οπότε η ποσότητα αλλά και ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η χρήση των προϊόντων θρέψης τεχνολογίας NovaTec® με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο, είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αξιοποιεί την επένδυση του λιπάσματος στο μέγιστο βαθμό. Με τη χρήση των λιπασμάτων NovaTec® της COMPO EXPERT πετυχαίνουμε:

1. Την απόδοση των θρεπτικών στοιχείων και ειδικά του αζώτου στο φυτό τη στιγμή ακριβώς που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια. 
2. Τη μείωση των απωλειών που ζημιώνουν τον παραγωγό, την καλλιέργεια και το περιβάλλον. 
3. Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ COMPO EXPERT Ελλάς

Για βασική λίπανση:
 NovaΤec® 20-8-10+Β+Zn ή NovaΤec® 1515-15 ή NovaΤec® NP 24-10-0 

Εφαρμογή εκκινητή
Για επιτυχημένη εγκατάσταση καλλιέργειας προτείνουμε Easy Start® TE Max BS για εφαρμογή μαζί με τη σπορά.

Easy Start TE-Max BS
Για τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις NovaTec® 40 με παρεμποδιστή νιτροποίησης τεχνολογίας NovaTec® καθώς και Nexur® με τεχνολογία Limus® δύο παρεμποδιστών ουρεάσης.

Novatec 40
Nexur
Διαφυλλικές εφαρμογές

H COMPO EXPERT Ελλάς υποστηρίζει την καλλιέργεια βάμβακος με μια πλήρη γκάμα προϊόντων θρέψης που χρησιμοποιούνται για διαφυλλική εφαρμογή.

Zitrilon ή Basfoliar Zn Flo: Για καλύτερη γονιμοποίηση.

Nutribor ή Basfoliar B Flo: Για καλύτερη καρπόδεση (περισσότερα χτένια που θα διατηρηθούν).
Basfoliar Avant Natur: Για ενδυνάμωση της καλλιέργειας και την αντιμετώπιση των stress. •

Basfoliar Aktiv: Για τον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης, πλουσιότερη και πρωιμότερη καρποφορία και αύξηση αριθμού σπόρων ανά καρύδι. σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών στο ριζικό περιβάλλον, εφαρμόζεται και κατά την πρώτη ανάπτυξη. 

Novatec Solub NK 9-0-43 ή Complesal Solub 7 – 12 – 40 + 2MgO + TE ή Basfoliar Naranja 3-12-20: Για την αύξηση του βάρους των καρυδιών.